Thông báo về việc Hoãn Hội nghị trực tuyến Chính phủ về sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Ngày tháng VB: 
03/11/2017
Số/ký hiệu: 
838 /TB-VN

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Viễn thông Cao Bằng