Thạch An đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, huyện Thạch An có những bứt phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp, bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa. Đồng thời, khai thác các nguồn lực cho đầu tư xây dựng các công trình thuộc kết cấu hạ tầng KT - XH, góp phần phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới.

diem%20mua%20thach%20den

Điểm thu mua thạch đen tại thị trấn Đông Khê (Thạch An).

ĐẨY NHANH PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA

Để khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh địa phương, Thạch An tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, triển khai quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện giai đoạn 2010 - 2020, quy hoạch vùng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Huyện phát huy mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, chủ động phối hợp lồng ghép các chương trình dự án triển khai các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về quy hoạch vùng sản xuất đối với từng loại cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận thị trường, dịch vụ... Từ năm 2011 đến nay, huyện phối hợp tổ chức 253 lớp tập huấn cho 5.625 lượt nông dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.

Với lợi thế là vùng có khí hậu, đất đai phù hợp với cây thạch đen, cây hồi, Thạch An xây dựng quy hoạch vùng trồng hồi tại 16 xã, thị trấn, vùng thạch đen tại 14 xã. Ngoài ra, phát triển vùng thuốc lá tại 8 xã và thị trấn Đông Khê. Vùng trồng mía tập trung tại 7 xã và thị trấn Đông Khê. Diện tích các loại cây trồng quy hoạch theo vùng hằng năm đều được mở rộng diện tích. Năm 2013, toàn huyện trồng được 216 ha thạch đen, năng suất đạt 55 tạ/ha, sản lượng đạt 1.188 tấn; 28,6 ha thuốc lá, năng suất đạt 19 ha/ha, sản lượng đạt trên 54 tấn. Trong 9 tháng đầu năm 2014, toàn huyện trồng được 165 ha thạch đen, năng suất ước đạt 55 tạ/ha, sản lượng ước đạt trên 900 tấn; 38 ha thuốc lá, năng suất đạt 19 tạ/ha, sản lượng đạt 72 tấn; 234 ha mía nguyên liệu, trong đó trồng mới 40 ha, năng suất ước đạt 580 tạ/ha, sản lượng ước đạt trên 13 nghìn tấn. Cây hồi từ năm 2011 đến nay ổn định 2.200 ha, sản lượng bình quân đạt từ 2.000 - 2.500 tấn. 

Bà Nông Thị Liên, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Long cho biết: Mía là một trong những cây thế mạnh của địa phương, những năm qua, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung mở rộng diện tích trồng mía nguyên liệu cung cấp cho Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng. Năm 1999, cả xã mới trồng được 30 ha mía, đến năm 2014 tăng 103 ha, năng suất đạt 580 tạ/ha, sản lượng đạt 8.412 tấn. Từ trồng mía, nhiều hộ có thu nhập từ 60 - 70 triệu đồng/năm, tiêu biểu như các hộ: Lâm Thị Dung, Hoàng Văn Mèng, Hoàng Văn Tiến, xóm Bản Mới; Hoàng Thanh Tâm, Hoàng Văn Khanh, xóm Bản Giới... Ngoài phát triển cây mía, Đức Long tập trung phát triển trồng hồi, quế, đến nay, cả xã có trên 219 ha hồi, hơn 100 ha quế. Nhiều hộ thu nhập từ cây hồi, cây quế 30 - 50 triệu đồng/năm, như các hộ: Đinh Văn Lưu, Tô Văn Hiệu, Đinh Văn Lạc, xóm Bản Viện; Ngôn Văn Hưng, Đinh Văn Báo, xóm Bản Nghèn...

Cùng với phát triển các loại cây trồng thế mạnh của địa phương, Thạch An đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi đại gia súc, đáp ứng nhu cầu cày kéo, phân bón cho sản xuất và từng bước trở thành hàng hóa, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Đến nay, toàn huyện có 8.970 con trâu, 2.493 con bò.

KHAI THÁC HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KT - XH

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", từ năm 2011 đến nay, Thạch An lồng ghép các nguồn vốn được trên 110 tỷ đồng đầu tư thực hiện các dự án giao thông, trong đó, nhân dân đóng góp trên 1,8 tỷ đồng, mở mới được 61,5 km đường, nâng cấp mở rộng được 76,49 km đường giao thông nông thôn, bê tông hóa được 34,6 km đường liên thôn. Trong năm 2013, để thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, tỉnh đầu tư 117 tỷ 154 triệu đồng cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường Đông Khê - Cửa khẩu Đức Long, đến nay đã thực hiện được 80% khối lượng. Các dự án đầu tư phát triển lưới điện, xây dựng các công trình kênh mương thủy lợi, trụ sở UBND xã..., cũng được huyện quan tâm đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo các xã chủ động lồng ghép các nguồn vốn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Thạch An có 5/15 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, 5 xã đạt dưới 5 tiêu chí nông thôn mới.

Trong thời gian tới, Thạch An tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; chú trọng phát triển các cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Trong đó, giữ vững ổn định diện tích hồi từ 2.200 - 2500 ha, mía từ 240 - 250 ha, mở rộng diện tích trồng cây thuốc lá, thạch đen, đỗ tương... Phấn đấu đến năm 2015, diện tích trồng thuốc lá đạt 250 ha, sản lượng 500 tấn; 260 ha đỗ tương, sản lượng đạt 260 tấn; tổng đàn bò đạt 3.600 con. Quy hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp công trình giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất và trao đổi hàng hóa; thực hiện hiệu quả việc lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư tại địa phương; khuyến khích các thành phần kinh tế, nhà đầu tư tích cực tham gia vào lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ tiêu thụ sản phẩm nông sản hàng hóa.

Theo baocaobang.vn