Thẩm định đồ án quy hoạch phân khu và đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định đồ án quy hoạch phân khu và đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu

Trình tự thực hiện

- Gửi hồ sơ đề nghị thẩm định tới Sở Xây dựng;

- Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

- Sau khi xem xột hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Xây dựng

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định quy hoạch;

+ Thuyết minh đồ án bao gồm cả bản vẽ in màu thu nhỏ;

+ Dự thảo quy định quản lý đồ án theo quy hoạch đô thị;

+ Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án;

+ Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế;

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế;

+ Các văn bản pháp lý có liên quan;

+ Các bản vẽ in mầu theo đúng tỷ lệ quy định gồm:

*  Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

* Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

* Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

* Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

* Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

* Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

* Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

* Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

* Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

- Số lượng hồ sơ:

+ 01 bộ hồ sơ đầy đủ;

+ 15 bộ thuyết minh tóm tắt cả các bản vẽ thu nhỏ (trong trường hợp phải ra hội đồng thẩm định).

Thời hạn giải quyết

Không quá 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng thẩm định.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Kết quả thẩm định.

Lệ phí

Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng. Từ 1,6% đến 7% chi phí lập quy hoạch xây dựng. Mục V phần II quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng V/v Ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng V/v Ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

 

Mức độ: