Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng và đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng và đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng

Trình tự thực hiện

- Gửi hồ sơ đề nghị thẩm định tới Sở Xây dựng;

- Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

- Sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Xây dựng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định quy hoạch;

+ Thuyết minh đồ án bao gồm cả bản vẽ in màu thu nhỏ;

+ Dự thảo quy định quản lý đồ án theo quy hoạch xây dựng;

+ Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án;

+ Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế;

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế;

+ Các văn bản pháp lý có liên quan;

+ Các bản vẽ in mầu theo đúng tỷ lệ quy định (đối với thành phố thuộc tỉnh, thị xã) gồm:

* Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/100.000 - 1/500.000;

* Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất, tỷ lệ 1/25.000 - 1/250.000;

* Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/25.000 - 1/250.000, ( nội dung sơ đồ 2,3 có thể được lồng ghép vào thành một sơ đồ);

* Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng, tỷ lệ 1/25.000 - 1/250.000;

* Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng tỷ lệ 1/25.000 - 1/250.000;

* Sơ đồ đánh  giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/25.000 - 1/250.000;

- Số lượng hồ sơ:

+ 01 bộ hồ sơ đầy đủ;

+ 15 bộ thuyết minh tóm tắt có các bản vẽ thu nhỏ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 20 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.                                                         

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền thực hiện (nếu có);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng thẩm định.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Kết quả thẩm định.

Lệ phí

Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng. Từ 1,6% đến 7% chi phí lập quy hoạch xây dựng. Mục V phần II quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng V/v Ban hành định mức chi phia quy hoạch xây dựng.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 1880/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v Ban hành quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

Mức độ: