Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh có công trình từ cấp III trở xuống sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh có công trình từ cấp III trở xuống sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

 

Trình tự thực hiện

Bước 1:  Người đề nghị thẩm định gửi hồ sơ trình thẩm định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện để thực hiện thẩm định.

- Đối với dự án có ảnh hưởng lớn đến môi trường nếu chưa có kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì hướng dẫn người đề nghị thẩm định trình hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm định, phê duyệt riêng theo quy định pháp luật chuyên ngành.

- Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, thì hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do từ chối thẩm định và trả lại hồ sơ.

Bước 2: Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị thành phố) tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định đúng thời hạn quy định.

          - Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện thẩm định, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản thông báo cho người đề nghị thẩm định các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không quá 10 ngày.

          - Trường hợp cần lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày ngày nộp hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng gửi văn bản lấy ý kiến kèm theo trích lục hồ sơ (hoặc bản mềm) đến các cơ quan, tổ chức liên quan để lấy ý kiến về nội dung dự án, bao gồm: thẩm định công nghệ dự án (nếu có); thẩm duyệt thiết kế PCCC (nếu có). Thời hạn có văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức có liên quan không quá 10 ngày.

  •  Cơ quan chuyên môn về xây dựng xem xét, cập nhật kết quả thẩm tra, ý kiến các cơ quan, tổ chức liên quan; tổ chức thẩm định các nội dung của dự án và gửi Thông báo kết quả thẩm định về người đề nghị thẩm định để hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ, đóng dấu thẩm định

- Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ đã hoàn chỉnh về cơ quan chuyên môn về xây dựng.

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm gửi phần thiết kế PCCC (nếu có) đến cơ quan phối hợp thẩm định để đóng dấu thẩm duyệt, thời gian gửi kết quả thẩm duyệt về cơ quan chuyên môn về xây dựng trong vòng 02 ngày làm việc. Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực tiếp kiểm tra, đóng dấu thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng). Thời gian kiểm tra, đóng dấu thẩm định và trả kết quả cho người đề nghị thẩm định không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đã hoàn chỉnh.

          Bước 4: Tổng hợp kết quả thẩm định (bao gồm dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn NSNN do Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định) trình Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc gửi UBND cấp xã, cơ quan được UBND cấp huyện phân cấp, ủy quyền xem xét, quyết định.

- Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt dự án và gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng.

- Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình phê duyệt, cơ quan chuyên môn về xây dựng tổng hợp, rà soát sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ, dự thảo quyết định đầu tư, có văn bản (kèm hồ sơ trình phê duyệt) trình Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc gửi UBND cấp xã, cơ quan được UBND cấp huyện phân cấp, ủy quyền xem xét, quyết định.

- Thời gian xem xét, phê duyệt dự án và gửi kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện không quá 03 ngày làm việc.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện sau khi nhận kết quả, thông báo trả kết quả cho chủ đầu tư ngay trong ngày làm việc.

Bước 5: Người đề nghị thẩm định nhận kết quả và nộp phí theo quy định.

 

Cách thức thực hiện

Người đề nghị thẩm định nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc thông qua đường bưu điện.

 

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

          a) Đối với hồ sơ trình thẩm định:

+ Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế kỹ thuật án điều chỉnh và Danh mục hồ sơ trình thẩm định theo Mẫu số 04 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ- CP.

(Thành phần hồ sơ của Báo cáo kinh tế- kỹ thuật điều chỉnh là Danh mục hồ sơ có liên quan trực tiếp đến nội dung phần điều chỉnh và Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đã được phê duyệt trước đó).

          + Số lượng: 01 bộ bản chính và bản mềm PDF báo cáo kinh tế - kỹ thuật kèm theo (trường hợp không có bản mềm bổ sung số lượng bản phô tô tùy theo số lượng hồ sơ cần lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức).

          * Đối với hồ sơ đóng dấu thẩm định

+ Văn bản tiếp thu, giải trình của chủ đầu tư (đối với các nội dung yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nêu tại thông báo kết quả thẩm định).

+ Báo cáo kinh tế -kỹ thuật/Báo cáo kinh tế -kỹ thuật điều chỉnh sau khi đã chỉnh sửa.

- Số lượng: 01 bộ bản chính (người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp file PDF hoặc bản phô tô Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đã đóng dấu thẩm định cho cơ quan thẩm định để lưu trữ).

          * Đối với hồ sơ trình phê duyệt:

+ Văn bản trình phê duyệt dự án/dự án điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng;

+ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh đã đóng dấu thẩm định;

+ Hoặc Dự án đầu tư xây dựng/dự án điều chỉnh đã đóng dấu thẩm định (trường hợp dự án do cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp trên thẩm định);

+ Các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án/dự án điều chỉnh: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án, thông báo kết quả thẩm định dự án, tùy theo đặc thù dự án kèm theo: văn bản cung cấp thông tin quy hoạch, quyết định lựa chọn phương án kiến trúc, văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (kèm bản chụp hồ sơ Báo cáo), văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC (kèm theo bản vẽ đã đóng dấu thẩm duyệt), văn bản thẩm định công nghệ dự án, báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với trường hợp dự án điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư và các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 

- Số lượng: 02 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

        - Thời gian thẩm định Báo cáo kinh tế -kỹ thuật/Báo cáo kinh tế -kỹ thuật điều chỉnh (bao gồm thời gian kiểm tra, đóng dấu thẩm định): Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình thẩm định hợp lệ.

          - Thời gian xem xét, phê duyệt dự án:  Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình phê duyệt của chủ đầu tư.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện, UBND cấp xã hoặc cơ quan được ủy quyền

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị thành phố.

- Cơ quan phối hợp giải quyết TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ; Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Người đề nghị thẩm định (chủ đầu tư, người được chủ đầu tư ủy quyền bằng văn bản hoặc người quyết định đầu tư giao khi chưa xác định chủ đầu tư).

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

        - Mẫu số 04 Phụ lục II: Tờ trình Báo cáo kinh tế- kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế kỹ thuật án điều chỉnh và Danh mục hồ sơ trình thẩm định;

(Nghị định số 59/2015/NĐ- CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ)

          - Mẫu số 03 Phụ lục I: Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng/thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh.

(Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

Phí, lệ phí

- Phí thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính: Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo.

          - Phí thẩm định, phê duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy theo Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính: Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo.

          (Cơ quan phối hợp thẩm định thông báo phí, lệ phí nếu có về Cơ quan đầu mối thẩm định để thu và gửi trả cơ quan phối hợp thẩm định)

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; Báo cáo kinh tế -kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế -kỹ thuật điều chỉnh đã đóng dấu thẩm định, văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

          - Quyết định phê duyệt đối với dự án/dự án điều chỉnh .

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

           Không quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

- Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy;

- Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục 01.doc93 KB

Mức độ: