Thẩm định dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng

Trình tự thực hiện

- Gửi hồ sơ đề nghị thẩm định tới Sở Xây dựng;

- Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

- Sau khi xem xột hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Xây dựng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

-  Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình;

+ Hồ sơ dự toán;

+ Các văn bản liên quan;

+ Quyết định phê duyệt nhiệm vụ;

+ Chỉ tiêu vốn (bản sao chứng thực).

- Số lượng hồ sơ:  02(bộ).

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.                                                     

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Người có thẩm quyền quyết định;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền thực hiện (nếu có);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng;

- Cơ quan phối hợp (nếu có);

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Kết  quả thẩm định.

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Quyết định 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v Ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 1880/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v Ban hành quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

Mức độ: