Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch vùng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch vùng

Trình tự thực hiện

- Gửi hồ sơ đề nghị thẩm định tới Sở Xây dựng;

- Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

- Sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Xây dựng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng;

+ Thuyết minh nhiệm vụ;

+ Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;

+ Bản vẽ in màu thu nhỏ Sơ đồ vị trí, ranh giới, quy mô và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/100.000 hoặc 1/500.000;

+ Các văn bản pháp lý có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 

+ 02 bộ hồ sơ đầy đủ;

+ 15 bộ báo cáo tổng hợp có các bản vẽ thu nhỏ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 20 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức                                                         

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền thực hiện (nếu có);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng thẩm định.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Kết quả thẩm định.

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 1880/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v Ban hành quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

Mức độ: