Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

 

 

Trình tự thực hiện

1) Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

(2) Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa.

(3) Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm định gửi đến người xin giao đất, thuê đất.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Hồ sơ

(1) Đơn xin giao đất, cho thuê đất.

(2) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Thời hạn giải quyết các TTHC theo quyết định này không bao gồm thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đối tượng thực hiện TTHC

Tất cả

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 01.docx

 

 

Phí, lệ phí

Không quy định

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản thẩm định nhu cầu sự dụng đất

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không

Căn cứ pháp lý của TTHC

     Luật 45/2013/QH13

     Nghị định 43/2014/NĐ-CP

     Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

     Nghị định 01/2017/NĐ-CP

     Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

 

 

Mức độ: