Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ xin thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đến Phòng Công thương hoặc phòng Quản lý đô thị (gọi chung là phòng chuyên môn)của UBND huyện (thành phố) và nhận phiếu hẹn trả hồ sơ;

- Bước 2: Phòng chuyên môn xem xét hồ sơ, tổ chức Hội đồng thẩm định để thẩm định đồ án, Chủ đầu tư chỉnh sửa lại nội dung đồ án theo ý kiến của Hội đồng thẩm định và gửi lại phòng chuyên môn. Phòng chuyên môn lập báo cáo thẩm định trình UBND huyện (thành phố) phê duyệt;

- Bước 3: Trả kết quả hồ sơ (Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt nhiệm vụ).

Cách thức thực hiện

Tại UBND huyện (thành phố).

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Tờ trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch ;

- Thuyết minh tổng hợp;

- Dự thảo điều liệu quản lý quy hoạch;

- Quyết định phê duyệt và thuyết minh nhiệm vụ thiết kế quy hoạch;

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế.

- Các bản vẽ gồm:

+ Bản đồ vị trí giới hạn khu đất;

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật mà môi trường;

+ Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng;

+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường;

+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.

- Số lượng hồ sơ:

+ 01 bộ hồ sơ đầy đủ:

+ 10 bộ thuyết minh tổng hợp có các bản vẽ thu nhỏ (cho các thành viên Hội đồng thẩm định).

Thời hạn giải quyết

- Phòng Công thương (hoặc Phòng Quản lý đô thị) tổ chức thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan trình thẩm định;

- UBND huyện (thành phố) phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan thẩm định.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố) ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương hoặc Phòng Quản lý đô thị;

- Cơ quan phối hợp: Hội đồng thẩm định huyện (Thành phố).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Báo cáo kết quả thẩm định và Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch.

Lệ phí

Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng: Bảng số 4

(Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng  về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng  về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng;           

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định về trình tự lập, thông qua, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 

 

Mức độ: