Thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt đông khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt đông khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

 

 

Trình tự thực hiện

- Chủ dự án nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp, hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo cho Chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ;

- Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng thẩm định;

- Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản về kết quả thẩm định cho Chủ dự án;

- Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo phục hồi môi trường và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng. Trường hợp, hồ sơ chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu lý do.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng.

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ 01 (một) Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt theo mẫu: Phụ lục số 1B;

+ 07 (bảy) bản Phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu: Phụ lục số 2;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

- Thời hạn xem xét tính đầy đủ, hợp lệ hồ sơ: tối đa 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

- Thời gian trình thành lập Hội đồng thẩm định: tối đa là 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian tiến hành các hoạt động phục vụ thẩm định nếu cần thiết: không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng thẩm định

- Thời gian thẩm định: tối đa là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày thành lập Hội đồng thẩm định và tiến hành các hoạt động phục vụ thẩm định (nếu có).

- Thời gian thông báo kết quả thẩm định: tối đa 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức họp thẩm định.

- Thời gian phê duyệt: tối đa là 12 (mười hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp, chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.

Lưu ý: Thời gian Chủ dự án hoàn thiện không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định. Thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện không tính vào thời gian thẩm định, phê duyệt. Quá thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, tổ chức, cá nhân phải lập lại Phương án.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối tượng thực hiện TTHC

         Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục số 1B: Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường;

- Phụ lục số 2: Cấu trúc và hướng dẫn xây dựng nội dung phương án;

- Phụ lục số 9B: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường;

 - Phụ lục số 10: Mẫu  xác nhận vào mặt sau phụ bìa của phương án.

(Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Phụ lục 2.2: Mẫu trang bìa, trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường ;

- Phụ lục 2.3: Cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường;

(Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Phí, lệ phí

Phí thẩm định: 9.000.000,0đ

(Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

      Quyết định hành chính

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

      Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon PHỤ LỤC SỐ 1B.doc244 KB

Mức độ: