Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế 1 bước) có công trình từ cấp III trở xuống đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách...

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế 1 bước) có công trình từ cấp III trở xuống đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1:  Người đề nghị thẩm định gửi hồ sơ trình thẩm định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện để thực hiện thẩm định.

 Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, thì hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do từ chối thẩm định và trả lại hồ sơ.

Bước 2: Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị thành phố) tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định đúng thời hạn quy định.

- Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện thẩm định:

 Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản thông báo cho người đề nghị thẩm định các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 10 ngày. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng để làm cơ sở thẩm định.

           - Cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức thẩm định các nội dung thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và gửi Thông báo kết quả thẩm định về người đề nghị thẩm định.

          Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ, đóng dấu thẩm định

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ đã hoàn chỉnh về cơ quan chuyên môn về xây dựng để kiểm tra, đóng dấu thẩm định.Thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính trong thời hạn giải quyết TTHC.

- Thời gian kiểm tra, đóng dấu thẩm định và trả kết quả cho người đề nghị thẩm định không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh.

Bước 4: Người đề nghị thẩm định nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

 

Cách thức thực hiện

Người đề nghị thẩm định nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc thông qua đường bưu điện.

 

Hồ sơ

* Đối với hồ sơ trình thẩm định:

- Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế 01 bước), dự toán/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh và Danh mục hồ sơ trình thẩm định theo Mẫu số 04 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ- CP.

(Thành phần hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh là Danh mục hồ sơ có liên quan trực tiếp đến nội dung phần điều chỉnh và Thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt trước đó).

          - Số lượng: 01 bộ bản chính (hoặc bản phô tô đối với trường hợp cơ quan đầu mối thẩm định dự án đề nghị thẩm định).

          * Đối với hồ sơ đóng dấu thẩm định

- Văn bản tiếp thu, giải trình của chủ đầu tư (đối với các nội dung yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nêu tại thông báo kết quả thẩm định).

- Thiết kế bản vẽ thi công (thuyết minh và bản vẽ), dự toán xây dựng /thiết kế bản vẽ thi công,dự toán xây dựng điều chỉnh sau khi đã chỉnh sửa.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính (người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp file PDF hoặc bản phô tô thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng đã đóng dấu thẩm định cho cơ quan thẩm định để lưu trữ).

 

Thời  hạn giải quyết

Không quá 15 ngày  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian đóng dấu thẩm định).

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị.

- Cơ quan phối hợp giải quyết TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ; Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Người đề nghị thẩm định (chủ đầu tư, người được chủ đầu tư ủy quyền bằng văn bản hoặc người quyết định đầu tư giao khi chưa xác định chủ đầu tư)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

        - Mẫu số 04 Phụ lục II: Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán /thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều;

(Nghị định số 59/2015/NĐ- CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ)

          - Mẫu số 03 Phụ lục I: Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán /thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh

(Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

Phí, lệ phí

Phí thẩm định theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể :

1. Xác định số tiền phí thẩm định phải thu:

Phí thẩm định

=

Tổng mức đầu tư được phê duyệt

x

Mức thu

Trong đó:

- Tổng mức đầu tư được phê duyệt làm căn cứ tính thu phí không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư.

- Mức thu: Nội suy theo khối lượng công việc thẩm định (0,019 % x 67%).

2. Đối với trường hợp cơ quan nhà nước không đủ điều kiện thẩm định mà phải thuê chuyên gia, tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định hoặc có yêu cầu chuyên gia, tư vấn thẩm tra hoặc đã có thẩm tra trước khi thẩm định thì cơ quan nhà nước chỉ được thu phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại điểm 1 trên. Chi phí thuê chuyên gia, tư vấn thẩm tra thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

          - Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh;

         - Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh đã đóng dấu thẩm định.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

           Không quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC

          - Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

          - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

          - Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

          - Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

         - Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

 

Mức độ: