Thẩm định Thiết kế, Dự toán xây dựng Công trình Giao thông (sau đây gọi tắt là công trình)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định Thiết kế, Dự toán xây dựng Công trình Giao thông (sau đây gọi tắt là công trình)

* Đối với công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Sở Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức thẩm định:

Thiết kế Kỹ thuật, Dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế 3 bước); Thiết kế Bản vẽ thi công, Dự toán xây dựng (trong trường hợp thiết kế 2 bước) của công trình từ Cấp II trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ công trình do Thủ tướng Chính phủ giao và công trình do Bộ Giao thông Vận tải Quyết định đầu tư.

* Đối với công trình thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, Sở Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức thẩm định:

Thiết kế Kỹ thuật, Dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế 3 bước); Thiết kế Bản vẽ thi công, Dự toán xây dựng (trong trường hợp thiết kế 2 bước) của công trình từ Cấp III trở lên được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ công trình do Thủ tướng Chính phủ giao và công trình do Bộ Giao thông Vận tải Quyết định đầu tư.

* Đối với công trình thuộc dự án sử dụng vốn khác, Sở Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức thẩm định:

Thiết kế Kỹ thuật (trường hợp thiết kế 3 bước); Thiết kế Bản vẽ thi công (trong trường hợp thiết kế 2 bước) của công trình từ Cấp III trở lên, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn công đồng được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ công trình do Thủ tướng Chính phủ giao và công trình do Bộ Giao thông Vận tải thẩm định.

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

Bước 3: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông thẩm định hồ sơ, cho ý kiến bằng văn bản, trình lãnh đạo Sở ký và gửi người yêu cầu theo đúng thời hạn quy định.

Bước 4: Nhận kết quả và nộp Phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua Đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình Thẩm định Thiết kế xây dựng và Dự toán xây dựng (theo mẫu số 6);

+ Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng;

+ Hồ sơ Thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng với Dự án đầu tư xây dựng;

+ Văn bản phê duyệt Danh mục Tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

+ Văn bản thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

+ Hồ sơ Khảo sát xây dựng;

+ Hồ sơ Thiết kế Kỹ thuật/ Thiết kế Bản vẽ thi công bao gồm cả thuyết minh và bản vẽ;

+ Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn nhà nước ngoài ngân sách.

+ Thông tin năng lực của Nhà thầu Khảo sát, Nhà thầu Thiết kế xây dựng công trình;

+ Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

+ Chứng chỉ hành nghề của các chức danh Chủ nhiệm Khảo sát, Chủ nhiệm Đồ án Thiết kế, Chủ trì Thiết kế.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

- Không quá 30 (ba mươi) ngày đối với công trình cấp II và cấp III;

- Không quá 20 (hai mươi) ngày đối với công trình dưới cấp III còn lại.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng.

- Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

         Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 6: Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình.

(Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ)

Phí, lệ phí

* Phí thẩm định được xác định theo công thức cụ thể sau:

Số phí thẩm định phải nộp = Chi phí xây dựng x Mức thu.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: Là chi phí xây dựng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt.

- Mức thu: Được quy định tại các Phụ lục1 và 2 Biểu mức phí ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình và Tờ trình phê duyệt Thiết kế và Dự toán (nếu đủ điều kiện).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

           Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về Quản lý Dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 06.doc105 KB

Mức độ: