Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (thiết kế sau thiết kế cơ sở).

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (thiết kế sau thiết kế cơ sở).

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ trình thẩm định đến Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo phân cấp để thực hiện thẩm định.

- Đối với công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC nếu chưa có văn bản thẩm duyệt PCCC thì hướng dẫn chủ đầu tư trình hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm định riêng theo quy định pháp luật chuyên ngành.

- Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, thì hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản gửi chủ đầu tư nêu rõ lý do, từ chối thực hiện thẩm định và trả lại hồ sơ.

Bước 2: Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định đúng thời hạn quy định.

- Trường hợp sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành không đủ điều kiện thực hiện thẩm định.

+ Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định.

+ Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 10 ngày đối với các công trình còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng.

        - Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành xem xét kết quả thẩm tra, tổ chức thẩm định các nội dung của thiết kế, dự toán xây dựng công trình và gửi Thông báo kết quả thẩm định về chủ đầu tư để hoàn chỉnh.

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ, đóng dấu thẩm định

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ đã hoàn chỉnh về Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để kiểm tra, đóng dấu thẩm định.Thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết TTHC.

- Thời gian kiểm tra, đóng dấu thẩm định và trả kết quả cho chủ đầu tư không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh.

Bước 4: Người đề nghị thẩm định nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

 * Trường hợp thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (thiết kế 3 bước) thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (thiết kế 2 bước) thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (bao gồm công trình cấp đặc biệt, cấp I do Bộ Xây dựng, Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định) do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

- Người đề nghị thẩm định bổ sung hồ sơ trình phê duyệt gửi đến Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

- Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổng hợp kết quả thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành sau khi nhận kết quả của UBND tỉnh, thông báo trả kết quả cho người đề nghị thẩm định ngay trong ngày làm việc.

 

Cách thức thực hiện

Chủ đầu tư nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành hoặc qua đường bưu điện.

 

Hồ sơ

* Đối với hồ sơ trình thẩm định:

- Tờ trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh và Danh mục hồ sơ trình thẩm định theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính và bản mềm kèm theo (nếu có).

          *  Đối với hồ sơ đóng dấu thẩm định

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản giải trình, tiếp thu của chủ đầu tư (đối với các nội dung yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nêu tại thông báo kết quả thẩm định).

+ Thiết kế, dự toán xây dựng/Thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh sau khi đã chỉnh sửa.

- Số lượng: 01 bộ bản chính (người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp file PDF hoặc bản phô tô hồ sơ thiết kế, dự toán đã đóng dấu thẩm định cho cơ quan thẩm định để lưu trữ).

          * Đối với hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản trình phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng/thiết kế và dự toán xây dựng của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;

+ Thiết kế và dự toán xây dựng/ thiết kế và dự toán xây dựng điều chỉnh đã đóng dấu thẩm định;

+ Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (kèm theo hồ sơ thiết kế PCCC đã đóng dấu thẩm duyệt) đối với công trình quy định tại Phụ lục IV Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

- Thời gian thẩm định (bao gồm cả thời gian đóng dấu thẩm định).

          + Đối với công trình cấp II và cấp III: không quá 30 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

          + Đối với các công trình còn lại: không quá 20 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

          - Thời gian xem xét phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng đối với dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư: không quá 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trong đó: 02 ngày làm việc đối với Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; 05 ngày làm việc đối với UBND tỉnh.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC: Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo phân cấp (Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Chủ đầu tư (tổ chức hoặc cá nhân).

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 06, Phụ lục II: Tờ trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

(Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ)

- Mẫu số 03, Phụ lục I: Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

(Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

Phí, lệ phí

Phí thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Chi tiết có Phụ lục kèm theo

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán/ thẩm định thiết kế, dự toán điều chỉnh; kèm theo Hồ sơ thiết kế, dự toán/ Thiết kế, dự toán điều chỉnh đã đóng dấu thẩm định.

          - Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng đối với dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

        Không quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

  - Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

 - Thông tư 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản;

 - Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

- Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục.doc166.5 KB

Mức độ: