Thẩm định và phê duyệt Đề án, Kế hoạch thuộc chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Cao Bằng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định và phê duyệt Đề án, Kế hoạch thuộc chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Cao Bằng

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Hàng năm, trước ngày 15 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, các đơn vị chủ trì chương trình nộp hồ sơ đề xuất chương trình trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Công Thương Cao Bằng;

- Bước 2: Sở Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trong vòng 07 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận đề xuất Chương trình đến đơn vị chủ trì. (Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, đơn vị chủ trì phải hoàn chỉnh hồ sơ và gửi về Sở trong vòng 7 ngày làm việc).

- Bước 3: Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.

 Sau khi UBND tỉnh giao kinh phí xúc tiến thương mại hàng năm, Sở Công Thương căn cứ và mục tiêu, yêu cầu, nội dung quy định tại Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Cao Bằng và tổng mức kinh phí được cấp, tiến hành thẩm định, phê duyệt đế án xúc tiến thương mại của các đơn vị chủ trì theo kết quả thẩm định từ cao xuống thấp. Sở Công Thương tiến hành thẩm định phê duyệt Chương trình trước ngày 15 tháng 01 của năm kế hoạch. 

- Bước 4: Sở Công Thương công bố công khai nội dung của Chương trình đã được phê duyệt.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại  Sở  Công Thương Cao Bằng hoặc qua đường bưu điện

Hồ sơ

- Công văn gửi Sở Công Thương;

- Hồ sơ đơn vị chủ trì;

- Thông tin chủ nhiệm đề án;

- Đề án;

- Dự toán kinh phí;

Các giấy tờ trên yêu cầu là bản chính

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Trước ngày 15 tháng 01 của năm kế hoạch

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Công Thương

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mau so 1.doc

Mau so 2.doc

Mau so 3.doc

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Đơn vị chủ trì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có tư cách pháp nhân;

- Có khả năng huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện Chương trình;

- Nắm rõ nhu cầu xúc tiến thương mại của doanh nghiệp;

- Có chiến lược phát triển ngành hàng cụ thể trên thị trường mục tiêu;

- Có kinh nghiệm, năng lực trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại;

- Thực hiện Chương trình nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp, không nhằm mục đích lợi nhuận.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: