Thẩm định và phê duyệt danh sách Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư (cấp Huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định và phê duyệt danh sách Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư (cấp Huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

- Bên mời thầu trình người có thẩm quyền phê duyệt danh sách Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; đồng thời gửi đơn vị thẩm đinh.

- Cơ quan, đơn vị thẩm định thực hiện thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; nội dung thẩm định bao gồm:

+ Kiểm tra việc đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

+ Các nội dung liên quan khác.

+ Trước khi ký báo cáo thẩm định, đơn vị thẩm định có thể tổ chức họp giữa các bên để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nếu thấy cần thiết.

- Căn cứ vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định danh sách Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, danh sách Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được phê duyệt bằng văn bản.

 

Cách thức thực hiện

bằng văn bản

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Thẩm định: 

+ Tờ trình của bên mời thầu về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

  + Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

  + Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: HSMT, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của các nhà đâu tư và các tài liệu liên quan cần thiết khác.

- Phê duyệt:  

  + Tờ trình của bên mời thầu về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

  + Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

  + Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: HSMT, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của các nhà đâu tư và các tài liệu liên quan cần thiết khác;

  + Báo cáo thẩm định danh sách Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

* Số lượng hồ sơ: 01 bản chụp.

 

Thời  hạn giải quyết

30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình đối với thẩm định danh sách Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

 

Phí, lệ phí

Không.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt danh sách Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

          Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư.

 

 

 

Mức độ: