Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư (cấp huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư  (cấp huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

- Bên mời thầu trình người có thẩm quyền dự thảo HSMST và các tài liệu liên quan; đồng thời gửi đơn vị thẩm định.

- Cơ quan, đơn vị thẩm định thực hiện thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trên cơ sở:

+ Kiểm tra các tài liệu là căn cứ để lập HSMST;

+ Kiểm tra sự phù hợp của HSMST so với quy mô, mục tiêu, phạm vi công việc, thời gian thực hiện dự án; sự phù hợp so với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

+ Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa Tổ chức, cá nhân tham gia lập HSMST;

+ Các nội dung liên quan khác;

+ Trước khi ký báo cáo thẩm định, đơn vị thẩm định có thể tổ chức họp giữa các bên để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nếu thấy cần thiết.

- Căn cứ tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại tru sở cơ quan

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMST của bên mời thầu;

+ Dự thảo HSMST;

+ Bản chụp các tài liệu là căn cứ pháp lý để sơ tuyển;

+Tài liệu khác có liên quan.

- Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMST của bên mời thầu;

+ Dự thảo HSMST;

+ Bản chụp các tài liệu là căn cứ pháp lý để sơ tuyển;

+ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển;

+Tài liệu khác có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 01 bản.

 

Thời  hạn giải quyết

- 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình đối với thẩm định HSMST;

- 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo thẩm định đối với phê duyệt HSMST.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:  Phòng Tài chính - Kế hoạch của UBND cấp huyện.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

 

Phí, lệ phí

Chi phí thẩm định HSMST được tính bằng 0,01% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 10.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

(Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư).

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Báo cáo thẩm định; quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư.

 

 

 

Mức độ: