Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư).

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư).

 

 

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chủ đầu tư là các tổ chức, đơn vị thuộc huyện quản lý chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh, gửi hồ sơ ( thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện hoặc gửi theo đường bưu điện.

* Bước 2: UBND huyện kiểm tra hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.

- Trường hợp hồ chưa hợp lệ, hướng dẫn các tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ UBND huyện nêu lý do và trả lời bằng văn bản.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

 

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục IV.

- Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.

- Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh được lập theo mẫu tại phụ lục I

- Thiết kế công trình lâm sinh gồm: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; bản đồ thiết kế công trình lâm sinh tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000, được lập trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000, có lưới tọa độ, số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô; thể hiện đường đồng mức, hiện trạng, các vật thể chuẩn (sông, suối, đường giao thâng, băng cản lửa, trạm bảo vệ rừng…) và các nội dung hướng dẫn tại phụ lục II.

- Dự toán công trình lâm sinh lập theo quy định tại Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT.

- Các Văn bản có liên quan( Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư và các tài liệu khác có liên quan).

* Số lượng bộ hồ sơ:  05 bộ (01 bộ chính, 04 bộ sao chụp).

 

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 23 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng/ban chức năng của huyện

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Chủ đầu tư các dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư.  

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục IV: Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán

- Phụ lục I: Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh.

(Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT , ngày 30 tháng 6 năm 2016, của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn một số nội dung quản lý

công trình lâm sinh)

 

Phí, lệ phí

              Không quy định

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

             Không quy định.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30  tháng 6  năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh.

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon PHỤ LỤC IV.doc259.5 KB

Mức độ: