Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư (cấp Huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư  (cấp Huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

- Bên mời thầu trình phê duyệt kết quả sơ tuyển; đồng thời gửi cơ quan, đơn vị thẩm định.

- Cơ quan, đơn vị thẩm định thực hiện thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trên cơ sở:

+ Bên mời thầu trình phê duyệt kết quả sơ tuyển, trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia.

+ Trước khi ký báo cáo thẩm định, đơn vị thẩm định có thể tổ chức họp giữa các bên để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nếu thấy cần thiết.

- Căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả sơ tuyển, người có thẩm quyền phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển.

 

Cách thức thực hiện

Bằng văn bản

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển:

+ Báo cáo kết quả đánh giá HSDST;

+Tờ trình của bên mời thầu về kết quả đánh giá HSDST, trong đó phải nêu rõ ý kiến của bên mời thầu đối với các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của tổ chuyên gia;

+ Bản chụp các hồ sơ tài liệu: HSMST, biên bản đóng thầu, mở thầu, HSDST của các Nhà đầu tư và các tài liệu liên quan cần thiết khác.     

- Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển:

+Báo cáo kết quả đánh giá HSDST;

+Tờ trình của bên mời thầu về kết quả đánh giá HSDST, trong đó phải nêu rõ ý kiến của bên mời thầu đối với các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của tổ chuyên gia;

+ Bản chụp các hồ sơ tài liệu: HSMST, biên bản đóng thầu, mở thầu, HSDST của các Nhà đầu tư và các tài liệu liên quan cần thiết khác;     

+ Báo cáo thẩm định.

* Số lượng hồ sơ: 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.

 

Thời  hạn giải quyết

- 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt đối với thẩm định HSDST;

- 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo thẩm định đối với phê duyệt kết quả sơ tuyển.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

 

Phí, lệ phí

Chi phí thẩm định kết quả sơ tuyển được tính bằng 0,01% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 10.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

(Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ)

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư.

 

 

 

Mức độ: