Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư (cấp Huyện) Trình tự thực hiện - Bên mời thầu trình người có thẩm quyền kết quả lựa chọn Nhà đầu tư, đồng thời gửi cơ quan đơn vị thẩm định. - Cơ quan, đơn vị thẩm định thực hiện thẩm định kết quả lựa

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư  (cấp Huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

- Bên mời thầu trình người có thẩm quyền kết quả lựa chọn Nhà đầu tư, đồng thời gửi cơ quan đơn vị thẩm định.

- Cơ quan, đơn vị thẩm định thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn Nhà đầu tư trên cơ sở:

+ Kiểm tra sự phù hợp và tuân thủ quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

+ Kiểm tra việc tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình đàm phán, hoàn thiện hợp đồng;

+ Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về trình kết quả lựa chọn Nhà đầu tư;

+ Trước khi ký báo cáo thẩm định, đơn vị thẩm định có thể tổ chức họp giữa các bên để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nếu thấy cần thiết.

- Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư: Căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn Nhà đầu tư, người có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan của đơn vị thẩm định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bằng văn bản.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Thẩm định kết quả lựa chọn Nhà đầu tư:         

+ Tờ trình của bên mời thầu về kết quả lựa chọn Nhà đầu tư;

+ Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

+ Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: HSMT, HSYC, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các Nhà đầu tư và các tài liệu liên quan cần thiết khác.

- Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư:  

+ Tờ trình của bên mời thầu về kết quả lựa chọn Nhà đầu tư;

+ Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

+ Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: HSMT, HSYC, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các Nhà đầu tư và các tài liệu liên quan cần thiết khác;

+ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn Nhà đầu tư.      

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

- 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình đối với thẩm định kết quả lựa chọn Nhà đầu tư;

- 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định đối với phê duyệt kết quả lựa chọn đầu tư.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

 

Phí, lệ phí

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn Nhà đầu tư được tính bằng 0,02% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 5.000.000 đồng và tối đa là 100.000.000 đồng.

( Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ ).

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Báo cáo thẩm định; quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư.

 

 

 

Mức độ: