Thẩm định,phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

           Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 

 

Trình tự thực hiện

- Chủ cơ sở nộp hồ sơ, kinh phí (nếu có) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng);

- Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, rà soát hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo cho Chủ cơ sở để hoàn thiện hồ sơ;

- Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập và tổ chức Đoàn kiểm tra thực địa công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở;

- Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho Chủ cơ sở về kết quả thẩm định Đề án;

- Chủ cơ sở hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Chủ cơ sở nhận kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng.

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ 01 (một) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết thực hiện theo mẫu: Phụ lục 2;

+ 07 (bảy) bản Đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo mẫu: Phụ lục 3;

 + 01 (một) đĩa CD ghi nội dung của Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

- Thời hạn xem xét tính đầy đủ, hợp lệ hồ sơ: tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

- Thời gian thẩm định, phê duyệt: tối đa là 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian chỉnh sửa, bổ sung: tối đa là 25 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Lưu ý: Thời gian Chủ cơ sở hoàn thiện Đề án bảo vệ môi trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm định không tính vào thời gian thẩm định.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức có Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục 2: Mẫu văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

- Phụ lục 3: Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của Đề án bảo vệ môi trường chi tiết .

(Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Phí, lệ phí

- Phí thẩm định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, trường hợp Chủ cơ sở chưa nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Mức thu theo tổng mức vốn đầu tư;

- Phí thẩm định Đề án bảo vệ môi trường như đối với phí Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mức thu theo tổng mức vốn đầu tư.

(Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

        Quyết định hành chính.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

        Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục 2.doc74 KB

Mức độ: