Thẩm định,phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

           Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

 

Trình tự thực hiện

- Chủ dự án nộp hồ sơ, kinh phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, rà soát hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo cho Chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ;

- Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ báo cáo tác động môi trường thông qua Hội đồng thẩm định do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập;

- Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản về kết quả thẩm định cho Chủ dự án;

- Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu lý do trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng.

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ 01 (một) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu: Phụ lục 2.1

+ 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, Chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ 01 (một) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Thời hạn xem xét tính đầy đủ, hợp lệ hồ sơ: tối đa năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

- Thời gian thẩm định: tối đa là 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian phê duyệt: tối đa là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp, chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Lưu ý: Thời gian Chủ dự án hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm định không tính vào thời gian thẩm định

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức;

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục 2.1: Mẫu văn bản đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Phụ lục 2.2: Mẫu trang bìa,trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Phụ lục 2.3: Mẫu cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

( Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phí, lệ phí

- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mức thu theo tổng vốn đầu tư của nhóm Dự án.

(Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

        Quyết định hành chính.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đủ các điều kiện theo Điều 13 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon PHỤ LỤC 2.doc145.5 KB

Mức độ: