Thủ cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất và hư hỏng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất và hư hỏng

Trình tự thực hiện

  Bước 1: Tổ chức đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Y tế

  Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ (căn cứ vào sổ công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ), cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo xem xét cấp lại cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp lại, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Hồ sơ

  * Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo  (theo mẫu)      

  * Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Y tế

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiq

  - Phụ lục số 04: Đơn đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo

(Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)         

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Luật quảng cáo ngày 21/6/2012;

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây35.5 KB

Mức độ: