Thủ tục đặt Chi nhánh Văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đặt Chi nhánh Văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Quỹ gửi hồ sơ xin đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

- Bước 2: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có) và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

- Bước 3: Trả văn bản chấp thuận cho phép đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cho quỹ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Nội vụ.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ (theo mẫu);

- Bản sao Quyết định của Hội đồng quản lý quỹ về việc thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

- Bản sao giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có, bản sao điều lệ của quỹ đã được công nhận.

(Các thành phàn hồ sơ là bản sao nêu trên phải có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 24 ngày kể từ ngày Sở Nội vụ nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà quỹ dự kiến hoạt động.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận.

Lệ phí

Không có.       

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu 7: Thông báo thành lập và hoạt động của chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện) của quỹ.

(Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Quỹ được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nơi khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ theo quy định của pháp luật và cần phải được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ. Hội đồng quản lý quỹ quyết định thành lập và quy định quyền hạn, trách nhiệm của chi nhánh, văn phòng đại diện theo đề nghị của Giám đốc quỹ;

- Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của quỹ, hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện phải tuân thủ Điều lệ của quỹ và chỉ được thực hiện những nhiệm vụ do quỹ giao. Quỹ chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của quỹ chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện nơi quỹ đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

(Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ)

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

* Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu 7.doc33 KB

Mức độ: