Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trình tự thực hiện

  - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin phép đăng cai.

  - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  - Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Nếu không cho phép phải nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

  Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định cách thức thực hiện.

Hồ sơ

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao);

  (2) Điều lệ giải thể thao;

  (3) Danh sách ban tổ chức giải thể thao;

  (4) Chương trình thi đấu và các hoạt động khác của giải thể thao;

  (5) Tên giải thi đấu; huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải.

  - Số lượng hồ sơ: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định số lượng hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định cơ quan trực tiếp thực hiện.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.              

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao);

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao. Có hiệu lực từ ngày 03/8/2007.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/02/2015.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day28 KB

Mức độ: