Thủ tục Đăng ký đơn giá tiền lương, quỹ lương trong các công ty nhà nước, các Ban quản lý dự án đầu tư xõy dựng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đăng ký đơn giá tiền lương, quỹ lương trong các công ty nhà nước, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Trình tự thực hiện - Đơn vị xõy dựng kế hoạch, lập hồ sơ gửi Sở Lao động - TBXH
Cách thức thực hiện

Sở Lao động - TBXH phối hợp các ngành thẩm định.

Hố sơ

+ Kế hoạch sử dụng lao động;

+ Các chỉ tiêu xây dựng đơn giá tiền lương, giải trỡnh xõy dựng đơn giá tiền lương;

+ Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập;

+ Tỡnh hỡnh đăng ký đơn giá tiền lương.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Thời hạn giải quyết ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức.
Cơ quan thực hiện TTHC                                                          

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Kết quả thực hiện TTHC Quyết định hành chính
Phí, lệ phí Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Đăng ký kế hoạch sử dụng lao động năm… (mẫu số 01);

- Giải trỡnh xõy dựng đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ chi phí và theo lợi nhuận năm (mẫu số 02);

- Các chỉ tiêu xây dựng đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm (mẫu số 03).

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và xó hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định qun lý lao động, tin lương và thu nhp trong cc cng ty nhà nước).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Không có
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong cỏc cụng ty nhà nước;

- Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước;

- Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và xó hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong cỏc cụng ty nhà nước.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS 0131 KB
Microsoft Office document icon MS 0270 KB
Microsoft Office document icon MS 0347.5 KB

Mức độ: