Thủ tục Đăng ký, cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề.

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đăng ký, cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ hơ tại Sở Lao động - TBXH.

- Sở Lao động - TBXH tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Lao động - TBXH hoặc qua hệ thống bưu chính.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hồ sơ

- Đối với các trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập và tư thục, hồ sơ gồm:

+ Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu);

+ Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy nghề (theo mẫu);

- Đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài, hồ sơ được làm bằng tiếng việt hoặc tiếng việt và tiếng anh gồm:

+ Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu).

+ Bản sao giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập trường, trung tâm;

+ Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (theo mẫu);

- Đối với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp , hồ sơ gồm:

+ Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu)

+ Bản sao quyết định thành lập cơ sở giáo dục hoặc doanh nghiệp;

+ Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho các hoạt động dạy nghề (theo mẫu);

+ Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TBXH.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐ-TBXH

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề;

- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (dành cho cơ sở dạy nghề);

- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (dành cho cơ sở giáo dục, doanh nghiệp);

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

Phí, lệ phí

Không có                                              

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

* Đối với các nghề đào tạo trình độ trung cấp:

- Các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

- Có cơ sở vật chất phự hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kê xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể:

+ Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh;

+ Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không qúa 18 học sinh.

- Có đủ thiết bị dạy nghề theo quy định đối với các nghề đào tạo đã có danh mục, thiết bị dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trường hợp các nghề chưa có quy định về danh mục thiết bị dạy nghề, phải đảm bảo đủ thiết bị dạy nghề theo quy định trong chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của các nghề đó đăng ký.

- Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; đảm bảo thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:

+ Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;

+ Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% trong tổng số giáo viên đối với trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp công lập; 50% trong tổng số giáo viên đối với trường trung cấp nghề, trương trung cấp chuyên nghiệp tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.

- Có đủ chương trình dạy nghề chi tiết được xây dựng dựa trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

*. Đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề

- Có cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề phự hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5m2/01 học sinh quy đổi.

- Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.

- Có đủ chương trình, học liệu theo quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Dạy nghề số 76/2006/QH 11 ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon cong van dang ky.doc39 KB

Mức độ: