Thủ tục Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại.(có dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại.(có dịch vụ bưu chính công ích)

 

Trình tự thực hiện

- Tổ chức đến Sở Công Thương để được hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Nộp hồ sơ tại Sở Công Thương;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ kiểm tra tính pháp lý nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết  biên  nhận trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại sở Công Thương Cao Bằng

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm :

+ Đơn đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu);

+ Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc (giấy phép đầu tư đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam) có ghi rõ ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

+ Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

Không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương;

- Cơ quan phối hợp nếu (có).

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11/4/2006 của Bộ Thương mại )

- Mẫu con dẫn nghiệp vụ (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11/4/2006 của Bộ Thương mại )

Phí, lệ phí

Mức thu lệ phí: 20.000đ/mẫu dấu/lần

(Theo Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

- Có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 259 của Luật Thương mại:

- Giám định viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

+ Có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực giám định;

+ Có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ chuyên môn;

+ Có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực giám định hàng hoá, dịch vụ.
- Căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, Giám đốc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định công nhận giám định viên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình;

- Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế hoặc đã được các nước áp dụng một cách phổ biến trong giám định hàng hoá, dịch vụ đó.

(Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Thương mại ngày 14 tháng 06 năm 2005;

- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

- Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC ngày 20/10/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

- Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11/4/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh nghiệp vụ giám định thương mại;

 

 

 

Mức độ: