Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP(có dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP(có dịch vụ bưu chính công ích)

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo khi sửa đổi hiến chương, điều lệ gửi văn bản đăng ký đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ;

- Bước 2: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) xem xét văn bản đăng ký và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết;

- Bước 3:

+ Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bản đăng ký (bao gồm cả nội dung sửa đổi);

+ Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) chấp thuận hoặc không chấp thuận cho đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi (hoặc ủy quyền cho Sở Nội vụ). Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký (theo mẫu).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ .

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản hiến chương, điều lệ sửa đổi.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các tổ chức tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam.

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo). 

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho tổ chức tôn giáo được hoạt động theo hiến chương, điều lệ sửa đổi.

 

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu B26: Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi.

(Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

- Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

- Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.      

* Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon mau dang ky hien chuong.doc28.5 KB

Mức độ: