Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp thành doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 23 của Luật Đấu giá tài sản thực hiện đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Hồ sơ

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động; - Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh; - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh; - Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kêt từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

Phí, lệ phí

 Phí 500.000

Lệ phí: Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

KKhông có

 

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật đấu giá 2016 /QH14 ngày 17 tháng 1 năm 2016

Thông tư 06/2017/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 17,  quy định về chương trènh khung của khểa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản

Thông tư 106/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2017 của bộ tài chính quy định  mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản

Mức độ: