Thủ tục Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

Trình tự thực hiện

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp, công ty luật Việt Nam chuyển đổi phải làm thủ tục đăng ký việc chuyển đổi tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty luật nước ngoài đăng ký hoạt động.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị chuyển đổi;

- Văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp;

- Dự thảo Điều lệ của công ty luật Việt Nam.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi.

Lệ phí

Không.có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Tên của công ty luật Việt Nam chuyển đổi phải tuân thủ quy định tại Khoản 5 Điều 34 của Luật luật sư và không được trùng với tên của công ty luật nước ngoài đã chuyển đổi.

Căn cứ pháp lý của TTHC

.- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

 

Mức độ: