Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Trình tự thực hiện

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký hành nghề tại Sở Tư pháp nơi có Đoàn luật sư mà luật sư đó là thành viên.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Lệ phí

Phí thẩm định điều kiện hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam: 2.000.000 đồng/hồ sơ.

(Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012.

- - Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề  luật sư.

 

Mức độ: