Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Trình tự thực hiện

Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh gửi Sở Tư pháp. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh (theo mẫu);

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh;

Quyết định thành lập chi nhánh;

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao Thẻ luật sư của Trưởng chi nhánh;

-  Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh..

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.

Lệ phí

Lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp: 100.000 đồng/hồ sơ.

(Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu TP-LS-04:  Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư

 (Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật luật sư;

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư;

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/ 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dung phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day32 KB

Mức độ: