Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

Trình tự thực hiện

Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp, nơi đặt trụ sở của Chi nhánh sau 7 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

-  Đơn đăng ký hoạt động (theo mẫu);

-  Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật thành lập chi nhánh trong trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính, hoặc bản sao Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật thành lập chi nhánh và xuất trình bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;

- Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập Chi nhánh;

- Bản sao có chứng thực Thẻ luật sư của luật sư hoặc Thẻ tư vấn viên pháp luật của người dự kiến làm Trưởng chi nhánh trong trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính, hoặc bản sao Thẻ luật sư của luật sư hoặc Thẻ tư vấn viên pháp luật của người dự kiến làm Trưởng chi nhánh trong trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và xuất trình bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư Pháp tỉnh Cao Bằng;

 - Cơ quan trực tiếp  thực hiện TTHC: Sở Tư Pháp tỉnh Cao Bằng.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy đăng ký hoạt động.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

: Mẫu TP-TVPL-02: Đơn đăng ký hoạt động chi nhánh của Trung tâm pháp luật

          (Thông tư số 01/2010/TT-BTP)

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Thông tư 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008; Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day30.5 KB

Mức độ: