Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Trình tự thực hiện

- Trung tâm tư vấn pháp luật gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

          - Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

          + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển phòng chuyên môn xem xét, giải quyết;

          + Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

          + Trường hợp từ chối, phải thông báo lý do bằng văn bản.

          - Chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở để trả cho Trung tâm tư vấn pháp luật.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng hoặc qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

 - Đơn đăng ký hoạt động (theo mẫu);

 - Quyết định thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật; Quyết định về việc cử Giám đốc của Trung tâm tư vấn pháp luật;

 - Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn do tổ chức chủ quản ban hành;

 - Danh sách kèm theo hồ sơ của người được đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, của luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho Trung tâm;

   - Giấy xác nhận về trụ sở.

    * Số lượng hồ sơ: 01(một) bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư Pháp tỉnh Cao Bằng;

 - Cơ quan trực tiếp  thực hiện TTHC: Sở Tư Pháp tỉnh Cao Bằng.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy đăng ký hoạt động.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu TP- TVPL- 01: Đơn đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật

(Thông tư 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

  - Nghị định 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

- Thông tư 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008; Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day30 KB

Mức độ: