Thủ tục đăng ký kinh doanh chia, tách, sát nhập, hợp nhất hợp tác xã

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đăng ký kinh doanh chia, tách, sát nhập, hợp nhất hợp tác xã

Trình tự thực hiện

- Đại diện hợp tác xã đến nộp hồ sơtại Trung tâm giao dịch “một cửa” UBND huyện (thành phố);

- Cán bộ phòng TCKH tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, vào sổ theo dõi, viết phiếu giao nhận hồ sơ. Xử lý hồ sơ, chuyển kết quả đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ để gửi trả HTX.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm giao dịch “một cửa” UBND huyện (thành phố) vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Hồ sơ ĐKKD của HTX chia tách theo Quy định, Nghị quyết của đại hội xã viên về chia, tách HTX;

- Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách đã thảo luận với chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với HTX.

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (thành phố)

- Cơ quan phối hợp: Phòng Công thương huyện (thành phố).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận.

Lệ phí

- Lệ phí đăng ký kinh doanh: 30.000,đ

(Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và thu lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. )

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13.Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã

- Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và thu lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mức độ: