Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

 

Trình tự thực hiện

- Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã  nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây;

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu đăng ký lại 01 bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (theo mẫu).

Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): không

 

Đối tượng thực hiện TTHC

          Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

TP/CN-2011/CN.04: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

(Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp)

 

Phí, lệ phí

            Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;

- Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Nuôi con nuôi  ngày 17 tháng 06 năm 2010;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi;

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng  Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài.

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu đơn.doc64 KB

Mức độ: