Thủ tục Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

 

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) chuẩn bị hồ sơ theo quy định và  nộp hồ sơ cho Sở tài chính  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC);

* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, lập Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS theo Mẫu số 09-MSNS-BTC để gửi người nộp hồ sơ;

  + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức (đơn vị) hoàn thiện bổ sung hồ sơ;

* Bước 3: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận kết quả tại trụ sở Sở Tài chính hoặc thông qua bưu chính hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Tài chính hoặc thông qua bưu chính

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS: https://mstt.mof.gov.vn  mỗi đơn vị sau khi hoàn thành đăng ký tài khoản đăng ký mã số ĐVQHNS sẽ được Cơ quan Tài chính cấp một Tài khoản đăng nhập trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để tra cứu thông tin về tình trạng tiếp nhận, xử lý hồ sơ, kết quả cấp mã số ĐVQHNS.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

* Trường hợp 1: Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, gồm:

- Tờ khai đăng ký theo mẫu số 01-MSNS-BTC

- Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số ĐVQHNS (dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán) theo mẫu số 07-MSNS-BTC

* Trường hợp 2: Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách, gồm:

- Tờ khai đăng ký theo mẫu số 01-MSNS-BTC

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Văn bản thành lập đơn vị;

+ Các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị.

* Trường hợp 3:  Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư,  gồm:

 Tờ khai đăng ký theo mẫu số 02/MSNS-BTC;

Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

* Trường hợp 4Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án, gồm:

- Tờ khai đăng ký theo mẫu số 03/MSNS;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây:

+ Quyết định đầu tư dự án;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;

+ Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

* Trường hợp 5Hồ sơ đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư, gồm:

- Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư theo mẫu số 04/MSNS-BTC;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây:

+ Quyết định đầu tư dự án;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;

+ Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có);

* Trường hợp 6Hồ sơ đăng ký thay đổi  thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, gồm:

- Trường hợp đơn vị có quan hệ với ngân sách nếu có thay đổi các chỉ tiêu đăng ký mã số ĐVQHNS như tên đơn vị, tên dự án, tên chủ đầu tư, địa chỉ đơn vị, địa chỉ chủ đầu tư, tên cơ quan chủ quản cấp trên thì đơn vị gửi thông báo đến cơ quan tài chính nơi đã cấp mã số.

- Nội dung thông báo thực hiện theo mẫu số 06-MSNS-BTC.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

Thời  hạn giải quyết

- 03 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Sở Tài chính;

- 02 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp trực tuyến.

Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ, Cơ quan Tài chính vẫn tiếp nhận hồ sơ và đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan Tài chính trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm cấp mã số ĐVQHNS cho các đơn vị thuộc cấp ngân sách Trung ương; Sở Tài chính có trách nhiệm cấp mã số ĐVQHNS cho các đơn vị thuộc ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

 

Đối tượng thực hiện TTHC

+ Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội.

+ Các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao.

  + Các đơn vị sự nghiệp công lập.

  + Các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

* Trường hợp 1,2:

- Mẫu số 01-MSNS-BTC: - Mẫu tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách;

- Mẫu số 07-MSNS-BTC-Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số ĐVQHNS tại Phụ lục

* Trường hợp 3:

- Mẫu số 02-MSNS-BTC: - Mẫu tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư)

* Trường hợp 4:

- Mẫu số 03-MSNS-BTC: - Mẫu tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án)

* Trường hợp 5:

- Mẫu số 04-MSNS-BTC: - Mẫu thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư

* Trường hợp 6:

- Mẫu số 06-MSNS-BTC: - Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ ngân sách

(Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính)

 

Phí, lệ phí

          Không thu

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Cấp Giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ ngân sách điện tử

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Hồ sơ đăng ký mà số ĐVQHNS trực tuyến là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

+ Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy;

+ Các thông tin đăng ký mà số ĐVQHNS trực tuyến được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

- Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách;

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu đính kèm.doc196 KB

Mức độ: