Thủ tục Đăng ký nội qui lao động

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đăng ký nội qui lao động

Trình tự thực hiện

- Căn cứ đắc điểm sản xuất- kinh doanh, đơn vị xây dựng nội qui lao động theo qui định của luật lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

- Lấy ý kiến tham khảo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời trước khi ký kêt quyết định ban hành;

- Thủ trưởng đơn vị kí quyết định ban hành nội qui lao đông và thông báo công khai trong đơn vị;

- Đối với đơn vị sử dụng từ 10 người lao động trở lên nội qui lao động được đăng ký tại Sở LĐ-TBXH nơi có trụ sở chính của đơn vị

Cách thức thực hiện

 Đơn vị gửi Trực tiệp hoặc thông qua bưu điện để Sở LĐ-TBXH trực tiếp thẩm định

Hồ sơ

+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

+ Quyết định ban hành nội quy lao động;

+ Bản nội quy lao động;

+ Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐ-TBXH

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Công văn về việc đăng ký nội quy lao động (mẫu số 01);

- Quyết định của đơn vị xin đăng ký nội quy lao động (mẫu số 02).

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Phê duyệt

Phí, lệ phí

Không có                                              

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 41/1995/NĐ-CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao đông về kỷ luật Lao động và trách nhiệm vật chất

- Nghi định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đính số 41/1995/NĐ-CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ qui định chi tiết và hương dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

- Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS 0130 KB
Microsoft Office document icon MS 0233.5 KB

Mức độ: