Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố;

- Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố tiếp nhận, Thẩm tra hồ sơ, giấy tờ sử dụng đất, giấy sở hữu nhà, điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật (nếu không đủ điều kiện thì từ chối);

- Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố thực hiện xác nhận vào đơn xin đăng ký thế chấp, chỉnh lý hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận;

- Bước 4: Trả kết quả đăng ký cho người dân.

Cách thức thực hiện

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu): 02 bản

- Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được công chứng: 02 bản

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 (nếu có);

- Văn bản ủy quyền (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc đối với trường hợp thế chấp có Giấy chứng nhận, nếu người đăng ký nộp hồ sơ sau 15h thì việc xác nhận đăng ký thế chấp được thực hiện vào ngày hôm sau.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, hộ gia đình..

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố;

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý, văn bản xác nhận.

Lệ phí

- Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất): 60.000 đồng/trường hợp;

- Lệ phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: 50.000 đồng/trường hợp;

- Lệ phí đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm: 40.000 đồng/trường hợp;

- Lệ phí yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm: 10.000 đồng/trường hợp.

(Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành quy định danh mục, mức thu và tỷ lệ để lại phí, lệ phí, học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng).

(Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm)

Ghi chú: Không thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trong những trường hợp sau đây:

+ Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối;

+ Yêu cầu sửa chữa sai sót trong giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm do lỗi của đăng ký viên.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Mau 01-TNMT ;

(Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)

- Mẫu số 03, 04, 05.

(Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/5007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;

- Thông tư liên tịch số 36/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 29/4/2008 sửa đổi, bổ sung

- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/5007/NĐ-CP ngày 25/5/2007.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mau 01-TNMT.doc56.5 KB
Microsoft Office document icon Mau05-TNMT.doc49 KB
Microsoft Office document icon Mau 04-TNMT.doc51.5 KB
Microsoft Office document icon Mau03-TNMT.doc70.5 KB

Mức độ: