Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản

Trình tự thực hiện

Người đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước thực hiện đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tại Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách người tập sự.

Cách thức thực hiện

Người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách người tập sự.

Hồ sơ

 Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá. - Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện TTHC

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan có thẩm quyền quyết địnhSở Tư Pháp

Kết quả thực hiện TTHC

Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Phí, lệ phí

- Mức Phí: 2.700.000 đồng

- Lệ phí: Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Không có

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

- Thẻ đấu giá viên chỉ có giá trị khi đấu giá viên hành nghề trong tổ chức đã đề nghị cấp Thẻ.

- Người được cấp Thẻ đấu giá viên không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, thừa phát lại.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật đấu giá 2016 /QH14 ngày 17 tháng 1 năm 2016

Thông tư 06/2017/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 17,  quy định về chương trènh khung của khểa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản

Thông tư 106/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2017 của bộ tài chính quy định  mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản

 

Mức độ: