Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (cấp Huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (cấp Huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Đăng ký thông tin;

- Bước 2: Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu;

- Bước 3: Nhận chứng thư số;

- Bước 4: Đăng ký người sử dụng chứng thư số.

 

Cách thức thực hiện

- Đăng ký trên máy tính, thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

   - Đối với Bên mời thầu:

  + Đơn đăng ký Bên mời thầu;

  + Bản sao công chứng quyết định thành lập của tổ chức đăng ký;

  + Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký;

-  Đối với Nhà thầu:

+ Đơn đăng ký Bên mời thầu;

+ Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký.

* Số lượng hồ sơ:

- 01 bộ hồ sơ gồm các thành phần trên.

 

Thời  hạn giải quyết

2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

          Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

           Không

Phí, lệ phí

- Đối với Bên mời thầu: miễn phí;

- Đối với nhà thầu: 500.000 VNĐ.

(Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ)

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Có tên trong cơ sở dữ liệu của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được cấp chứng thư số tham gia nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính  quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

 

 

 

Mức độ: