Thủ tục Đăng ký thang lương, bảng lương

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đăng ký thang lương, bng lương

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức; lựa chọn phương pháp phù hợp để xây dựng thang lương, bảng lương.

- Khi xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phảo tham khảo ý kiến BCH công đoàn cơ sở hoặc BCH công đoàn lâm thời và công bố công khai trong doanh nghiệp trước khi áp dụng.

- Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao đông tỉnh, nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

Cách thức thực hiện

Công ty gửi trực tiệp hoặc thông qua bưu điện, Sở LĐ-TBXH thẩm định

Hồ sơ

+ Công văn đề nghị đăng ký trong đó xác định rõ thời gian dự kiến áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương

+ Bảng quy định chi tiết các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề công việ trong thang lương, bảng lương.

+ Có ý kiến của BCH Công đoàn cơ sở hoặc BCH Công đoàn lâm thời nêu rõ các ý kiến thống nhất

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời  hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐ-TBXH

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận

Phí, lệ phí

Không có                                              

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương; 

- Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bé Lao ®éng - TBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

- Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 14/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương