Thủ tục đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã

Trình tự thực hiện

- Người  đại  diện  theo pháp  luật  của Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch “một cửa” của UBND huyện (thành phố) nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để  rút hồ sơ;

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì trao Giấy biên nhận;

- Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã nhận lại đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp tác xã và thực hiện đăng ký kinh doanh hợp tác xã tại UBND cấp huyện nơi chuyển đến.

Cách thức thực hiện

Tại trung tâm giao dịch “một cửa” của UBND huyện (thành phố).

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Thông báo về đăng ký kinh doanh (nêu rõ nội dung thay đổi nơi đăng ký kinh doanh);

- Quyết định của Ban quản trị  về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã;

- Biên bản/ nghị quyết Đại hội xã viên về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (thành phố);

- Cơ quan phối hợp: Phòng Công thương huyện (thành phố).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận.

Lệ phí

- Lệ phí thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 30.000 đồng.

(Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và thu lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Thông báo về đăng ký kinh doanh: HTXTB-2.

( Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã )

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13.Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã

- Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã 

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và thu lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mau HTXTB - 2.doc29.5 KB

Mức độ: