Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại  bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố;

- Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ, giấy tờ sử dụng đất, điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật (nếu không đủ điều kiện thì từ chối);

- Bước 3: Thực hiện các công việc sau:

Thay đổi các thông tin tại sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai; thay đổi nội dung đăng ký thế chấp, bảo lãnh tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chứng nhận việc đăng ký thay đổi vào đơn yêu cầu đăng ký.

Thông báo cho các cơ quan quản lý hồ sơ địa chính.

+ Bước 4: Trả trực tiếp cho người yêu cầu đăng ký thay đổi.

Cách thức thực hiện

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên Môi trường thành phố;

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (theo mẫu): 02 bản;

- Hợp đồng thế chấp với nội dung đã được thay đổi có công chứng: 02 bản;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 (nếu có);

- Văn bản ủy quyền (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quá  05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng ĐKQSD đất thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng ĐKQSD đất thành phố;

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý; văn bản xác nhận.

Lệ phí

- Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 40.000 đồng/trường hợp.

(Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

-  Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký: Mẫu số  03/TNMT.

 (Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;

- Thông tư liên tịch số 36/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 29/4/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký  và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;

- Quyết định số 252/2008/QĐ-UBND ngày 15/02/2008 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mau03-TNMT.doc70.5 KB

Mức độ: