Thủ tục đề nghị chấp thuận đấu nối tạm có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đề nghị chấp thuận đấu nối tạm  thời hạn vào quốc lộ đang khai thác

Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu nối tạm thời nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

 Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Đối với trường hợp nộp trực tiếp: Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;

+ Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính hoặc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện;

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo đủ thành phần và đúng quy định, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

 Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thẩm định hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Phòng thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung chưa đầy đủ hoặc cần sửa đổi đến tổ chức nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, trình Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải. Sau đó, Sở Giao thông vận tải trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh gửi văn bản đề nghị thỏa thuận điểm đấu nối tạm thời đến Bộ Giao thông vận tải kèm theo hồ sơ. Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ lý do; vị trí, lý trình điểm đấu nối; thời gian sử dụng điểm đấu nối tạm thời và ý kiến liên quan đến hoàn trả hiện trạng ban đầu. 

Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị chấp thuận đấu nối tạm thời nêu rõ lý do, vị trí, lý trình điểm đấu nối, thời gian sử dụng điểm đấu nối tạm thời;

+ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, các tài liệu liên quan khác (nếu có);

+ Văn bản của Cục Quản lý đường bộ hoặc Sở Giao thông vận tải được giao quản lý tuyến đường về hiện trạng đoạn tuyến có điểm thỏa thuận đấu nối tạm thời, ảnh hưởng đến an toàn giao thông nếu mở điểm đấu nối tạm, đề xuất phương án xử lý;

+ Bản vẽ bình đồ đoạn tuyến có điểm đấu nối tạm thời và phương án tổ chức giao thông của nút giao.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản trả lời chủ đầu tư dự án.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Mức độ: