Thủ tục đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức gián tiếp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức gián tiếp

Trình tự thực hiện

.

+ Bước 1Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua đại diện giao dịch gửi 02 Giấy đăng ký tham gia nghiệp vụ chiết khấu đến NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN  chi nhánh được ủy quyền và Cục Công nghệ tin học.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền và Cục Công nghệ tin học xem xét, thẩm định, cấp mã  khóa truy cập, mã chữ ký điện tử cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

+ Bước 3: Khi có nhu cầu chiết khấu giấy tờ có giá, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua đại diện giao dịch gửi 01 Giấy đề nghị chiết khấu đến NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền.

+ Bước 4: Ngân hàng nhà nước (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền xem xét và thẩm định hồ sơ.

+ Bước 5: Trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền sẽ có văn bản thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận

Cách thức thực hiện

Qua giao dịch hệ thống mạng giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền tệ theo hướng dẫn của NHNN

Hồ sơ

 

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc. 

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Sở giao dịch

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được ủy quyền và cục CNTH;

Đối tượng thực hiện TTHC

Các tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phân bố hạn mức chiết khấu và có nhu cầu chiết khấu giấy tờ có giá tại NHNN 

Kết quả thực hiện TTHC

Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận chiết khấu GTCG tại NHNN

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Giấy đăng ký tham gia nghiệp vụ chiết khấu (Mẫu số 04A/NHNN-CK);

+ Giấy đề nghị chiết khấu (Mẫu số 05/NHNN-CK).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

+ Là các tổ chức tín dụng không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt;

+ Không có nợ quá hạn tại Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm tham gia nghiệp vụ chiết khấu;

+ Có tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền) thực hiện chiết khấu;

+ Có hồ sơ đề nghị thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá gửi Ngân hàng Nhà nước đúng hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Thông tư 01/2012/TT-NHNN;

+ Có giấy tờ có giá đủ điều kiện và thuộc danh mục các giấy tờ có giá được chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước;

+ Phải trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị tin học, đường truyền và kết nối với hệ thống máy chủ tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch và Cục công nghệ tin học ngân hàng).

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 Quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngày có hiệu lực 31/3/2012.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mấu số 04/NHNN-CK37 KB
Microsoft Office document icon Mẫu số 05/NHNN-CK40 KB

Mức độ: