Thủ tục đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến (Tặng Bằng có công với nước, Huân huy chương kháng chiến)( có dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến (Tặng Bằng có công với nước, Huân huy chương kháng chiến).(có dịch vụ bưu chính công ích)

 

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

Bước 2: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp nhận, thẩm định hồ sơ; tổng hợp trình UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng (Qua Ban TĐKT TW);

Bước 3: Khi có Quyết định và hiện vật khen thưởng; Sở Nội vụ thông báo và cấp phát hiện vật khen thưởng cho đơn vị trình.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của đơn vị, địa phương;

- Danh sách trích ngang đề nghị khen thưởng;

- Bản kê khai thành tích;

- Các căn cứ xét khen (Biên bản hội đồng Thi đua, Khen thưởng xét duyệt cấp xã, cấp huyện; danh sách cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ, tóm tắt lịch sử địa phương trước tháng 8 năm 1945 có xác nhận của Ban Tuyên giáo huyện ủy hoặc thành ủy, lý lịch cá nhân, các quyết định có liên quan…)

* Số lượng hồ sơ:  04 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch nước.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh).

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước .

 

Lệ phí

Không có.       

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư số 83-TTg ngày 22 thàng 8 năm 1962 của Phủ Thủ tướng khen thưởng nhân dân có công giúp đỡ cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa;

- Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN7  ngày 29 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ;

- Thông tư số 144-BT ngày 10 thàng 9 năm 1983 hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng tổng kết chống Mỹ;

- Thông tư số 106-VHC  ngày 05  thàng 6 năm 1984 của Viện Huân chương hướng dẫn khen thưởng tổng kết chống Mỹ;

- Công văn 1972/VHC ngày 09 tháng 9 năm 1986 và Công văn số 111/VHC ngày 17 tháng 4 năm 1987 của Viện Huân chương hướng dẫn khen thưởng vòng II thành tích kháng chiến chống Mỹ.

* Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức độ: