Thủ tục đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Th tc đề ngh min nhim giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thn thuc thm quyn ca S Y tế

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần nộp hồ sơ về bộ phận một cửa - Sở Y tế 

Bước 2: Sở Y tế nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì phải có văn bản hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.

 Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Y tế.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

  - Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của cơ quan tổ chức đã đề nghị bổ nhiệm người đó;

- Văn bản giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định Tư pháp.

    * Số lượng hồ sơ: 02

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện ( nếu có): Không

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp

 

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định miễn nhiệm

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định Tư pháp.  

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

 - Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;

  - Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

- Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục  bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y  và giám định viên pháp y tâm thần.

 

Mức độ: