Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Khi có nhu cầu đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn theo Mẫu số 01 gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.

+ Bước 2: Sau 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết định đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

 Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật

Cơ quan thực hiện TTHC

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy xác nhận khuyết tật (đổi, cấp lại)

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 01.docx

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: