Thủ tục đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Trình tự thực hiện

- Trung tâm muốn thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở thì phải có văn bản đề nghị ghi chú thay đổi, kèm theo Giấy đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động.

Trong trường hợp có yêu cầu thay đổi người đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn hoặc nội dung hoạt động của Trung tâm thì Tổ chức chủ quản phải có văn bản đề nghị thay đổi gửi Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động của Trung tâm.

- Giải quyết việc đăng ký thay đổi: Sở Tư pháp xem xét, quyết định cho thay đổi hoặc từ chối thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động. Trường hợp cho thay đổi, Sở Tư pháp ghi trực tiếp nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động và đóng dấu xác nhận. Trường hợp từ chối thay đổi, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Tổ chức chủ quản có văn bản đề nghị. 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị ghi chú thay đổi hoặc văn bản đề nghị thay đổi;

- Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm;

- Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến thay thế được cấp chưa quá 03 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ (nếu thay đổi người đứng đầu Trung tâm).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị ghi chú thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở;

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày được hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động hoặc người đứng đầu Trung tâm.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. 

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy đăng ký hoạt động được thay đổi

Phí, lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không 

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

Mức độ: